Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Naturschutz - Úřad DR zemské vlády, odbor ochrany přírody

Kommunikation; Grenzüberschreitender Austausch zum Schutzgebietsmanagement